Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ศูนย์บริการฯจะใส่ใจในทุกรายละเอียดของการทำงาน  
 
 
 

 

 

สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
         การชดเชยค่าภาษีอากร
         การคืนอากรตามมาตรา ๑๙ ทวิ
         เขตประกอบการเสรี (FREETRADE ZONE)
         การส่งเสริมการลงทุน (BOI)
         คลังสินค้าทัณฑ์บน
         เขตปลอดอากร (Free Zone)


นโยบายสนับสนุนการส่งออก สิทธิประโยชน์ด้านภาษีอากรเพื่อการส่งออก

กฎหมายที่ให้สิทธิประโยชน์แก่การส่งออก

1. กฎหมายชดเชยภาษีอากร
2. กฎหมายศุลกากร (การคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ, คลังสินค้าทัณฑ์บน, เขตปลอดอากร (Free Zone)
3. กฎหมายนิคมอุตสาหกรรม
4. กฎหมายส่งเสริมการลงทุน
สิทธิประโยชน์ด้านภาษีอากรเพื่อการส่งออก   เป็นนโยบายสำคัญของทุกรัฐบาลในอันที่จะสนับสนุนกิจกรรม
ของการส่งออกผู้ประกอบการส่งออกสินค้าไปขายยังต่างประเทศ    ให้มีต้นทุนการผลิตสินค้าที่ต่ำเพื่อการ
กำหนดราคาสินค้าที่เหมาะสมกับการแข่งขันในตลาดการค้าระหว่างประเทศ
ผู้ส่งออกควรทราบถึงสิทธิประโยชน์ ระเบียบพิธีการทางศุลกากรดังกล่าวที่มีอยู่ตามกฎหมาย   และเลือกใช้สิทธิประโยชน์
ในมาตรการต่างๆให้เหมาะสมกับบริษัทที่ทำให้เกิดประโยชน์กับตนเองสูงสุด
การชดเชยค่าภาษีอากร (นิยมใช้ ง่าย ขั้นตอนดำเนินการน้อย)
ความหมายที่สำคัญในการชดเชยค่าภาษีอากร
คำว่า “สินค้า” หมายความว่า สินค้าที่ผลิตในราชอาณาจักร
คำว่า “ผลิต” หมายความว่า ประกอบ แปรรูป แปรสภาพ หรือทำการอย่างใดอย่างหนึ่งให้มีขึ้นซึ่งสินค้า
คำว่า “เงินชดเชย” หมายความว่า เงินที่จะจ่ายชดเชยค่าภาษีอากรซึ่งมีอยู่ในต้นทุนการผลิตสินค้าส่งออก
ให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินชดเชย ในรูปของบัตรภาษีตามพระราชบัญญัติชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออก
ที่ผลิต ในราชอาณาจักร พ.ศ.2524 
คำว่า “อัตราเงินชดเชยค่าภาษีอากร” หมายความว่า อัตราเงินชดเชยสำหรับชนิดและประเภทสินค้าที่จะได้รับ
เงินชดเชยค่าภาษีอากร ตามที่คณะกรรมการพิจารณาชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ผลิตใน
ราชอาณาจักร ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
คำว่า “ผู้มีสิทธิได้รับชดเชยค่าภาษีอากร” หมายความว่า  ผู้ทำการส่งออกตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร หรือการ
ขายสินค้าภายในประเทศให้แก่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามโครงการเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือจาก
ต่างประเทศและการขายสินค้าให้แก่องค์การระหว่างประเทศหรือหน่วยงานที่มีสิทธินำสินค้าเข้ามาใน
ราชอาณาจักร  โดยได้รับการยกเว้นอากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากร
การคืนอากรตามมาตรา ๑๙ ทวิ (ดำเนินการยาก ขั้นตอน รายละเอียดมาก)
การคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร ( ฉบับที่ 9 ) พ.ศ. 2482 เป็นการคืนค่าภาระ
ภาษีอากร สำหรับวัตถุดิบที่นำเข้าได้แก่ อากรขาเข้า ค่าธรรมเนียมภาษีอื่น ภาษีสรรพสามิต ภาษีมหาดไทย
ที่ผู้นำของเข้าได้เสียหรือวางประกันไว้ขณะนำเข้าเมื่อสามารถพิสูจน์ได้ว่าได้นำวัตถุดิบนั้นไปผลิตผสม
ประกอบหรือบรรจุเป็นสินค้าส่งออก แล้วก็จะได้รับการคืนอากรโดยจะคำนวณค่าภาษีอากรที่คืนให้ตาม
สูตรการผลิต ทั้งนี้โดยมีเงื่อนไข ว่าจะต้องผลิตส่งออกภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้นำเข้าและต้องขอ
คืนเงิน อากรภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่ส่งของนั้นออกไป
ของที่ได้รับคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ
1. วัตถุดิบที่เห็นได้ชัดว่ามีอยู่ในของที่ผลิตเพื่อส่งออก
2. วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตโดยตรงที่มีอยู่ในของที่ผลิตส่งออก แต่ไม่ปรากฎให้เห็นอย่างชัดเจน
3. วัตถุดิบจำเป็นที่ใช้ในการผลิต
ของที่ไม่ได้รับคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ
1. เครื่องจักร เครื่องมือ แม่พิมพ์ (Mould) เครื่องใช้ในการผลิตชนิดต่าง ๆ 
2. เชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิต
 
                                                                                                        Page 2   
ี้
กรณีที่ท่านต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสอบถามปัญหาของการนำเข้าและส่งออกสินค้า  สามารถติดต่อสอบถาม
รายละเอียดได้ที่ โทร.02-350-2512-6  ทางศูนย์บริการฯยินดีที่จะให้คำปรึกษา บริการตอบปัญหาต่างๆโดยผู้ชำนาญการ
ด้วยความเต็มใจ.

                                                                                     

  HOME ABOUT US SERVICES CONTACT GALLERY SITE MAP 05-Oct-2011 9:32 AM