Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ศูนย์บริการฯจะใส่ใจในทุกรายละเอียดของการทำงาน  
 
 
 

ศูนย์บริการการนำเข้า-ส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Import-Eport Center)
บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว  ช่วยแก้ปัญหาให้กับผู้นำเข้า ผู้ส่งออกอย่างไรบ้าง?


ศูนย์บริการการนำเข้า-ส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Import-Eport Center)

การบริหารจัดการโดยผู้ชำนาญการในอาชีพ   จากประสบการณ์การทำงานและทีมงานที่ดำเนินงานด้าน
การนำเข้าและส่งออกสินค้ามากว่า  18 ปี   ระบบสารสนเทศที่ทันสมัย (ระบบ E-Office, ระบบ Paperless,
ระบบ E-Payment, ระบบ E-Tracking)   การรวมศูนย์การทำงานไว้ที่จุดเดียวครอบคลุมการทำงานด้าน
ต่างๆสำหรับงานการนำเข้าและส่งออกสินค้า   เพื่อสะดวกในการบริหารจัดการข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
ตลอดกระบวนการ  ประสิทธิภาพการทำงานและระบบที่ทันสมัย ช่วยแก้ไขปัญหาให้กับผู้นำเข้าและ
ผู้ส่งออกสินค้าดังนี้
1. การลดความผิดพลาดทางเอกสารทั้งการนำเข้าส่งออกสินค้า
2. การลดการทำงานที่ล่าช้าและซ้ำซ้อนจากการที่ต้องประสานงานกับหลายหน่วยงาน
3. ปัญหาการเรียกร้องเงินค่าใช้จ่ายนอกเหนือการทำงานจริง
4. ความเสียหายของสินค้าที่เกิดระหว่างการขนถ่ายของการนำเข้าและส่งออกสินค้า
5. ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรในการนำเข้าส่งออกสินค้าที่ครบถ้วน
6. ขจัดปัญหา อุปสรรค ในการได้รับสิทธิประโยชน์ในการยกเว้นอากร ลดหย่อน เกี่ยวกับความตกลง
เขตการค้าเสรี เช่น ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน
7. ปัญหาการคอรัปชั่นภายในหน่วยงานของ ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก
8. การลดความผิดพลาด ความเสียหายจากค่าปรับทางพิธีการศุลกากร
9. การลาออก การขาดแคลนพนักงาน การดูแล การพัฒนา พนักงานที่ทำงานแบบผู้ชำนาญการเฉพาะด้าน
การนำเข้าและส่งออกสินค้า
10. การลดปัญหาการต้องติดตามการเปลี่ยนแปลง พัฒนาของระเบียบพิธีการทางศุลกากร สิทธิประโยชน์
ทางภาษีอากร ความตกลงเขตการค้าเสรี การเปลี่ยนแปลงระเบียบของหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ

ความถูกต้องของเอกสาร ความสะดวก รวดเร็ว เป็นสิ่งที่ท่านจะได้รับ   โดยการมอบความไว้วางใจและ
ปัญหาต่างๆที่ท่านมีให้ทีมงานของเรา ศูนย์บริการนำเข้า-ส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Import-Export Center) เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการการแทน

กรณีที่ท่านต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสอบถามปัญหาของการนำเข้าและส่งออกสินค้า  สามารถติดต่อสอบถาม
รายละเอียดได้ที่ โทร.02-350-2512-6  ทางศูนย์บริการฯยินดีที่จะให้คำปรึกษา บริการตอบปัญหาต่างๆโดยผู้ชำนาญการ
ด้วยความเต็มใจ.


                                                                      


 
 

 

                                                                                    
 
 
  HOME ABOUT US SERVICES CONTACT GALLERY SITE MAP 24-Nov-2011 11:27 AM