Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ศูนย์บริการฯจะใส่ใจในทุกรายละเอียดของการทำงาน  
 
 
 

 

 

วิธีการกำหนดราคาศุลกากร


วิธีการกำหนดราคาศุลกากร “ระบบราคาแกตต์ (GATT Valuation)”

คำว่า “ราคาศุลกากร” หรือ “ราคา” แห่งของอย่างใดนั้น ในกรณีของนำเข้าหมายถึงราคาของสินค้า
นำเข้าเพื่อใช้เป็นฐานในการประเมินภาษีอากร ปัจจุบันประเทศไทยใช้ราคาศุลกากรที่เรียกว่า “ระบบราคา
แกตต์ (GATT Valuation)” ขององค์การศุลกากรโลก (World Trade Organization: WTO) ในการกำหนด
ราคาสินค้าขาเข้าสำหรับการคำนวณค่าภาษีอากร อย่างไรก็ดีราคาซื้อขายของที่นำเข้านั้นอยู่ภายใต้
เงื่อนไขบางประการเช่น การซื้อขายผู้ซื้อกับผู้ขายต้องไม่มีความสัมพันธ์กัน หรือการซื้อขายนั้นต้องไม่มี
เงื่อนไขอย่างอื่นอีก
การกำหนดราคาศุลกากรตามหลักการของแกตต์มี 6 วิธี ดังนี้
การกำหนดราคาศุลกากรตามวิธีที่ 1
ราคาซื้อขายของที่นำเข้าหมายถึงราคาซื้อขายที่ผู้ซื้อสินค้าได้ชำระจริงหรือ
ที่จะต้องชำระให้กับผู้ขายในต่างประเทศสำหรับของที่นำเข้า ซึ่งได้มีการปรับราคาหรือได้นำมูลค่าหรือ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ไปรวมด้วย เช่น ค่าวัสดุเสริม ค่านายหน้า หรือค่าสิทธิ เป็นต้น
การกำหนดราคาศุลกากรตามวิธีที่ 2 ราคาซื้อขายของที่เหมือนกัน
หมายถึงราคาซื้อขายของที่เหมือนกันทุกอย่าง
เช่น ลักษณะทางกายภาพ คุณภาพและชื่อเสียงซึ่งผลิตในประเทศเดียวกันและเป็นผู้ผลิตเดียวกันกับของ
ที่กำลังประเมินราคา
การกำหนดราคาศุลกากรตามวิธีที่ 3 ราคาซื้อขายของที่คล้ายกัน  หมายถึงราคาซื้อขายของที่คล้ายกันกับของ
ที่กำลังประเมินราคา เช่น วัสดุ ส่วนประกอบ และลักษณะ ทางกายภาพต่าง ๆ สามารถทำหน้าที่ได้
เหมือนกันต้องผลิตในประเทศเดียวกันและเป็นผู้ผลิตเดียวกันกับของที่กำลังประเมินราคา
การกำหนดราคาศุลกากรตามวิธีที่ 4 ราคาหักทอน หมายถึงราคาที่กำหนดขึ้นโดยใช้ราคาสินค้าที่กำลังจำหน่าย
อยู่ในประเทศไทย โดยหักทอนค่าใช้จ่ายบางส่วนออกไป เช่น ค่านายหน้า ค่าขนส่ง ค่าประกันภัย ค่าภาษีอากรในประเทศไทย มูลค่าเพิ่มของสินค้าที่เกิดขึ้นจากการประกอบหรือผ่านกระบวนการเพิ่มเติม
การกำหนดราคาศุลกากรตามวิธีที่ 5 ราคาคำนวณ หมายถึงราคาที่กำหนดขึ้นตามต้นทุนการผลิตของสินค้าที่
กำลังประเมินราคาบวกกับกำไรและค่าใช้จ่ายทั่วไปที่รวมอยู่ ตามปกติในการขายจากประเทศส่งออก
การกำหนดราคาศุลกากรตามวิธีที่ 6 ราคาย้อนกลับ หมายถึง การกำหนดราคาโดยใช้วิธียืดหยุ่นของวิธีใด ๆ
ก็ตามจากวิธีที่ 1-5เพื่อให้สามารถกำหนดราคาสินค้าได้


กรณีที่ท่านต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสอบถามปัญหาของการนำเข้าและส่งออกสินค้า  สามารถติดต่อสอบถาม
รายละเอียดได้ที่ โทร.02-350-2512-6  ทางศูนย์บริการยินดีที่จะให้คำปรึกษา บริการตอบปัญหาต่างๆโดยผู้ชำนาญการ
ด้วยความเต็มใจ.

                                                                          

 

 

 

 

  HOME ABOUT US SERVICES CONTACT GALLERY SITE MAP 05-Oct-2011 9:32 AM