Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ศูนย์บริการฯจะใส่ใจในทุกรายละเอียดของการทำงาน  
 
 
 

 

 

วิธีการชำระเงินในการค้าระหว่างประเทศ
    


วิธีการชำระเงินและเงื่อนไขการชำระเงินในการค้าระหว่างประเทศ (3 Pages)

การค้าระหว่างประเทศ
การค้าระหว่างประเทศ มีลักษณะพิเศษไม่เหมือนกับการค้าภายในประเทศอยู่หลายประการ เช่น ผู้ซื้อ
กับผู้ขายอยู่ห่างกันไกลๆ คืออยู่กันคนละประเทศ ดังนั้นการติดต่อกันจึงไม่สะดวกเหมือนกับการค้า
ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายในประเทศเดียวกัน หรือในเมืองเดียวกัน ภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณี ปฏิบัติทาง
การค้าของทั้งสองฝ่ายแตกต่างกัน ความไว้เนื้อเชื่อใจกันอาจมีน้อย ในระยะแรกๆ นอกจากนี้ยังมีอุปสรรค
อื่นๆ เช่น ต้องมีการส่งสินค้าข้ามเขตแดนจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่ง การบรรจุสินค้า และ จัดหา
พาหนะที่บรรทุกสินค้า ต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับการโอนเงินข้ามประเทศ
(Exchange control regulations) เป็นต้น อุปสรรคที่สำคัญประการหนึ่งของการค้าระหว่างประเทศ คือ
วิธีการชำระค่าสินค้า
การชำระค่าสินค้า
เมื่อผู้ซื้อและผู้ขายได้มีการตกลงเกี่ยวกับข้อสัญญาซื้อขายกันแล้ว  กล่าวคือได้มีการตกลงเรื่องคุณภาพและ
ปริมาณสินค้า ราคา กำหนดเวลาและสถานที่ส่งมอบสินค้าและเงื่อนไขการชำระเงิน ฯลฯ ผู้ขายก็มีหน้าที่
ต้องส่งสินค้าตามที่ตกลง ส่วนผู้ซื้อนั้นก็มีหน้าที่จะต้องชำระเงินค่าสินค้าที่ซื้อตามสัญญา
วิธีการชำระเงินค่าสินค้าที่พบเห็นกันบ่อยในการค้าระหว่างประเทศมี 4 วิธีคือ
1. การชำระเงินค่าสินค้าโดยตรงด้วยการโอนเงิน Telegraphic Transfer (T/T)
ผู้ซื้อ ผู้ขายตกลงกันเองว่าจะชำระเงินก่อนหรือหลังการส่งออก หรือบางทีอาจชำระบางส่วนก่อน  พอผู้ซื้อ
ได้รับสินค้าก็จะมาชำระส่วนที่เหลือตามมา  ผู้ขายส่งเอกสาร(ตั๋ว)ให้กับผู้ซื้อหากจะใช้ เทอมนี้ผู้ซื้อและ
ผู้ขายต้องเป็นทำธุรกิจร่วมกันมานานเพราะใช้ความไว้เนื้อเชื่อใจเป็นพื้นฐานในการรับประกัน  ต้นทุนต่ำ
ความเสี่ยงสูง
2. การชำระเงินค่าสินค้าโดยผ่านธนาคาร
ในธุรกิจระหว่างประเทศการชำระเงินที่ได้รับความนิยมสูงคือ ชำระเงินผ่านธนาคารซึ่งมี 4 ประเภทดังนี้
2.1  การชำระเงินด้วย Letter of credit
การชำระค่าสินค้าด้วย Letter of credit นั้นหรือที่เรียกกันย่อ ๆ ว่า L/C เป็นการชำระค่าสินค้าผ่านธนาคาร วิธีหนึ่ง ซึ่งเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดที่เป็นวิธีเดียวที่พอจะมีหลักประกันได้ว่า ผู้ขายสินค้าจะได้
รับเงิน ค่าสินค้าเมื่อได้มอบสินค้าลงเรือ และผู้ซื้อจะได้รับสินค้าเมื่อจ่ายเงินแล้ว Letter Of Credit  
ที่ใช้ในทางธุรกิจอยู่ขณะนี้สามารถแยกออกเป็น 2 จำพวกใหญ่ ๆ คือ
จำพวกแรก  Letter Of Credit  เพื่อการซื้อขายสินค้าที่ต้องมีเอกสารประกอ (Commercial   Documentary L/C)
ซึ่งมีทั้ง L/C ที่ใช้ภายในประเทศ (Domestic L/C) และต่างประเทศ L/C ทางการค้าเป็น L/C ที่ผู้ซื้อเป็น
ผู้ยืนคำขอเปิดกับธนาคารของตนเพื่อให้ออกไปรับรองต่อผู้ขายว่า ถ้าผู้ขายส่งสินค้าและแสดงเอกสาร ได้
ถูกต้องตามข้อตกลงและเงื่อนไขใน L/C แล้วธนาคารก็จะชำระเงินให้ Letter Of Credit ทางการค้าสามารถ
แยกย่อยได้ 2 ประเภท คือ
L/C ประเภทเพิกถอนได้ (Revocable) ถูกนำมาใช้ในทางการค้าบ้างแต่มักจะเป็น ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย ซึ่ง
เป็นบริษัทที่รู้จักกันดีมากๆ หรือเป็นบริษัทในเครือเดียวกันเท่านั้น  L/C ประเภทเพิกถอนได ้(Revocable) ที่
ธนาคารผู้เปิด L/C อาจจะแก้ไขหรือยกเลิกเสียเมื่อใดก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้รับประโยชน์ L/C
ทราบล่วงหน้า แต่หากผู้รับประโยชน์ได้ยื่นเอกสารครบถ้วน ถูกต้องตามเทอมและเงื่อนไขใน L/C ให้กับ
Negotiating Bank (Bank ของผู้ขาย) ก่อนที่จะได้รับการแจ้งการแก้ไข หรือยกเลิกธนาคารผู้เปิด L/C
ต้องรับผิดชอบชำระเงินตาม L/C จะยกเลิกหรือแก้ไขใดๆ ใน L/C ไม่ได้
L/C ประเภทเพิกถอนไม่ได้ (Irrevocable) ส่วนมากในวงการค้ามักใช้ L/C ประเภทนี้เพราะสามารถให้
ความมั่นใจกับผู้รับประโยชน์ว่า จะไม่มีการแก้ไขหรือยกเลิกโดยธนาคารที่ออก L/C โดยพลการ ผู้ส่งออก
หรือ ผู้รับประโยชน์ตาม L/C สามารถมั่นใจได้ว่าเมื่อได้รับ L/C ประเภทเพิกถอนไม่ได้แล้ว ในระหว่าง
เตรียมการส่งสินค้าออกและเตรียมเอกสารไปเรียกเก็บธนาคารผู้เปิด L/C ไม่สามารถที่จะยกเลิกหรือ
เปลี่ยนแปลงข้อความใดๆใน L/C และถ้ายื่นเอกสารครบถ้วนถูกต้องตามเทอมและเงื่อนไขใน L/C
ธนาคารผู้เปิด L/C จะปฏิเสธการชำระไม่ได้
จำพวกที่สอง  Letter Of Credit  เพื่อการค้ำประกัน (Stand-By L/C) เป็น L/C ที่นำมาใช้เพื่อการค้ำประกันสัญญา
ซื้อ–ขาย  โดยมีลักษณะการใช้งานเหมือน Letter Of Guarantee รวมทั้งใช้ค้ำประกันทางการเงินต่างๆ

                                                                                                          Page 2  
ี้
กรณีที่ท่านต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสอบถามปัญหาของการนำเข้าและส่งออกสินค้า  สามารถติดต่อสอบถาม
รายละเอียดได้ที่ โทร.02-350-2512-6  ทางศูนย์บริการฯยินดีที่จะให้คำปรึกษา บริการตอบปัญหาต่างๆโดยผู้ชำนาญการ
ด้วยความเต็มใจ.

                                                                          

  HOME ABOUT US SERVICES CONTACT GALLERY SITE MAP 05-Oct-2011 9:32 AM