Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ศูนย์บริการฯจะใส่ใจในทุกรายละเอียดของการทำงาน  
 
 

 

 

 

ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008
      


          ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008

รับโล่รัฐมนตรีช่วย
  พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติบริษัทที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 จากท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
ประกาศนีย์บัตร โล่เกีรยติคุณ ประกาศนีย์บัตร

โครงการพัฒนาธุรกิจโลจิสติกส์ สู่มาตราฐาน ISO โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ความเป็นมา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์อย่าง
ต่อเนื่อง  เพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น โดยคาดหวังว่าธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ที่ได้รับ
การพัฒนาจะสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยได้อย่าง
เป็นรูปธรรม

                                                                                                            Page 2   


กรณีที่ท่านต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสอบถามปัญหาของการนำเข้าและส่งออกสินค้า สามารถติดต่อสอบถาม
รายละเอียดได้ที่ โทร.02-350-2512-6  ทางศูนย์บริการฯยินดีที่จะให้คำปรึกษาบริการตอบปัญหาต่างๆโดยผู้ชำนาญการ
ด้วยความเต็มใจ.


                                                                   
                                                                     

 
  HOME ABOUT US SERVICES CONTACT GALLERY SITE MAP 03-Sep-2012 10:44 AM