Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ศูนย์บริการฯจะใส่ใจในทุกรายละเอียดของการทำงาน  
 
 
 

 

 

เทอมการค้าสากล Incoterm 2010
    


เทอมการค้าสากล (Incoterms 2010) (2 Pages)

สภาหอการค้านานาชาติ(International chamber Commerce-ICC) เป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับ
อย่างสูงทั่วโลก ได้จัดให้มีกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศขึ้นมา คือ INCOTERM @ 2010  เพื่อใช้สำหรับ
ตีความเงื่อนไขทางการค้า,การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ เพื่อหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนของการตี
ความเงื่อนไขดังกล่าวที่ แตกต่างกันไป ในแต่ละประเทศ หรืออย่างน้อยที่สุด เพื่อลดการความผิดพลาด
ของการตีความที่แตกต่างกันออกไป รวมทั้งเพื่อได้ทราบหน้าที่ซึ่งแต่ละฝ่ายต้องปฏิบัติให้แก่กัน
วิธีใช้กฎ Incoterms@2010
1.การนำกฎ Incoterm@2010 ไปใช้ร่วมกับสัญญาซื้อขายของท่าน ควรจะทำให้เกิดความชัดเจนในสัญญา
ด้วยการใช้ถ้อยคำ“ กฎ Incoterms ที่เลือกใช้ตามด้วยสถานที่ที่ระบุ ตามด้วย Incoterms@2010
2.การเลือกกฎ Incoterms ที่เหมาะสมกฎ Incoterms ที่เลือกใช้ต้องเหมาะสมกับสินค้า วิธีการขนส่งสินค้า
และต้องเหมาะสมกับความประสงค์ของคู่สัญญาว่าจะกำหนดภาระหน้าที่เพิ่มเติมให้แก่ผู้ขายหรือผู้ซื้อ เช่น
ภาระหน้าที่ในการจัดการขนส่งหรือจัดทำประกันภัย
3.การกำหนดสถานที่หรือท่าเรือของท่านให้ชัดเจนที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
4.กฎ Incoterms มิได้ทำให้สัญญาซื้อขายของท่านสมบูรณ์เนื่องจากมีปัจจัยด้านอื่นๆเช่น เงื่อนไขการชำระ
เงินค่าสินค้า
International Commercials Terms @2010
EXW (ระบุสถานที่ส่งมอบฺ..THE NAMED PLACE ) ย่อมากจาก Ex Works  ซึ่งจะเริ่มด้วย Ex แล้วตามด้วย
สถานที่ที่จะมอบสินค้า เช่น Ex Factory Ex Warehouse  เงื่อนไขการส่งมอบนี้ ผู้ขายจะสิ้นสุดภาระ
การส่งมอบสินค้าเมื่อผู้ขายได้เตรียมสินค้าไว้พร้อมสำหรับส่งมอบให้กับผู้ซื้อ ณ.สถานที่ของผู้ขายหรือ
ณ สถานที่อื่นๆที่ระบ ุ(เช่น โรงงาน คลังสินค้า) ผู้ขายไม่จำเป็นต้องขนถ่ายสินค้าขึ้นยานพาหนะที่มารับ
สินค้าหรือไม่จำเป็นต้องผ่านพิธีการเพื่อการส่งออกโดยผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการขนส่ง
ไป ยังคลังสินค้าของผู้ซื้อเอง
FCA (ระบุสถานที่ส่งมอบ) ย่อมาจาก Free Carrier  เงื่อนไข การส่งมอบนี้เป็นภาระของผู้ขายเมื่อผู้ขายได้
ส่งมอบสินค้าให้แก่ผู้รับขนส่งรายแรก (Carrier) ตามสถานที่ที่ตกลงกัน รวมทั้งการผ่านพิธีการและเสีย
ภาษีส่งออกให้ด้วย   ส่วนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการขนสินค้าและความเสี่ยงภัยต่างๆไปยังจุดหมายปลาย
ทางเป็นของผู้ซื้อ
FAS (ระบุท่าเรือต้นทาง) ย่อมาจาก Free Alongside Ship ใช้เฉพาะการขนส่งทางน้ำเท่านั้น  เงื่อนไขการส่ง
มอบนี้ผู้ขายจะสิ้นสุดภาระการส่งมอบสินค้าตามสัญญาก็ต่อเมื่อ ผู้ขายได้นำสินค้าไปยังข้างเรือ ณ ท่าเรือ
ต้นทางที่ระบุไว้ค่าใช้จ่ายในการนำสินค้าขึ้นเรือ ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าความเสี่ยงภัยในการ นำของ
ขึ้นเรือ และระหว่างการขนส่งเป็นภาระของผู้ซื้อในทันทีที่สินค้าถูกส่งมอบ ณ ข้างลำเรือ กฎนี้กำหนดให้
ผู้ขายต้องผ่านพิธีการเพี่อการส่งออก
FOB (ระบุท่าเรือต้นทาง) ย่อมาจาก Free on Board เทอมนี้จะระบุต่อท้ายด้วยท่าเรือที่กำหนด จึงเป็นเทอม
ที่ใช้สำหรับการขนส่งทางน้ำเท่านั้น เงื่อนไขการส่งมอบนี้ ผู้ขายจะสิ้นสุดภาระการส่งมอบสินค้า เมื่อ
ผู้ขายได้ส่งมอบสินค้าข้ามกาบเรือขึ้น ไปบนเรือสินค้า ณ ท่าเรือต้นทาง ที่ระบุไว้ ผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบ
การทำพิธีการส่งออกด้วย ส่วนค่าใช้จ่าย ในการขนส่งสินค้าและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมทั้งความเสี่ยงภัย
ในการ ขนส่งสินค้าเป็นภาระของผู้ซื้อ
CFR (ระบุท่าเรือปลายทาง) ย่อมากจาก Cost and Freight เงื่อนไข การส่งมอบนี้ ผู้ขายจะสิ้นสุดภาระการส่ง
มอบสินค้าเมื่อ ผู้ขายได้ส่งมอบสินค้าข้ามกาบเรือขึ้นไปบนเรือ ความเสี่ยงต่อการสูญหายหรือเสียหาย
ของสินค้าโอนไปเมื่อสินค้าอยู่บนเรือ ผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบ ในการผ่านพิธีการทำเพื่อการส่งออก  และ
จ่ายค่าระวางขนส่งสินค้า ส่วนค่าใช้จ่ายอื่น ๆรวมทั้งความเสี่ยงภัยในการขนส่งสินค้าเป็นภาระของผู้ซื้อ
CIF (ระบุท่าเรือปลายทาง) ย่อมาจาก Cost Insurance and Freight ราคาที่ผู้ขายเสนอมา คือราคาที่คิด
ค่าสินค้า รวมค่าระวางเรือเดินสมุทร และค่า ประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเลเงื่อนไขการส่งมอบนี้
ผู้ขายจะสิ้นสุดภาระการ ส่งมอบสินค้าเมื่อ ผู้ขายได้ส่งมอบสินค้าไว้บนเรือหรือจัดหาสินค้าที่ได้ทำการส่ง
มอบเรียบร้อยแล้ว ผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบในการผ่านพิธีการเพื่อการส่งออกจ่ายค่าระวางเรือ และค่าประกันภัย
ขนส่งสินค้าเพื่อคุ้มครอง ความเสี่ยงภัยในการขนส่งสินค้าจนถึงมือผู้ซื้อ


                                                                                                             Page 2
ี้
กรณีที่ท่านต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสอบถามปัญหาของการนำเข้าและส่งออกสินค้า  สามารถติดต่อสอบถาม
รายละเอียดได้ที่ โทร.02-350-2512-6  ทางศูนย์บริการยินดีที่จะให้คำปรึกษา บริการตอบปัญหาต่างๆโดยผู้ชำนาญการ
ด้วยความเต็มใจ.

                                                                          

  HOME ABOUT US SERVICES CONTACT GALLERY SITE MAP 05-Oct-2011 9:32 AM