Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ศูนย์บริการฯจะใส่ใจในทุกรายละเอียดของการทำงาน  
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 

 

 

สินค้าที่มีมาตราการส่งออก


          ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยของต้องกำกัด ของการส่งออกสินค้า

ของต้องกำกัดคือ สินค้าที่มีกฎหมายกำหนดว่าหากจะมีการนำเข้า-ส่งออกหรือผ่านราชอาณาจักรจะต้องได้รับอนุญาตหรือปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้น ๆ เช่น ต้องมีใบอนุญาตการนำเข้าและส่งออก ต้อง
ปฏิบัติตามประกาศอันเกี่ยวกับฉลากหรือใบรับรองการวิเคราะห์ หรือเอกสารกำกับยา เป็นต้น
ตัวอย่างสินค้าที่มีการควบคุมการส่งออก (หลักการสำคัญ ต้องขออนุญาตก่อนการส่งออก)
กระทรวงพาณิชย์
1. สินค้าควบคุม เป็นสินค้าที่มีมาตรการจัดระเบียบการส่งออก เป็นสินค้า ที่เกี่ยวข้องกับ ความมั่นคง
ความสงบและความเรียบร้อยภายในประเทศ ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ สินค้า
ประเภทนี้ ได้แก่
สินค้าเกษตรกรรม 1. ข้าว 2. ข้าวส่งออกโควตาภาษีของสหภาพยุโรป 3. ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง
4. กาแฟ 5. กากถั่ว 6. ไม้และไม้แปรรูป 7. ถ่านไม้ 8. ช้าง 9. กุ้งกุลาดำมีชีวิต 10. ปลาทะเลสวยงาม
ที่มีชีวิต 11. หอยมุกและผลิตภัณฑ์
สินค้าอุตสาหกรรม 1. น้ำตาลทราย 2. ถ่านหิน 3. ทองคำ 4. เทวรูป 5. พระพุทธรูป (6)  แร่ที่มีทรายเป็น
ส่วนประกอบ 7. สินค้ารี-เอ็กซ์ปอร์ต
สินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรอง/ขึ้นทะเบียน/ขึ้น บัญชีประกอบการส่งออก 1. ผัก ผลไม้ 2. ดอกกล้วยไม้ 3. ลำไย
4. ทุเรียน 5. กุ้ง ปลาหมึกและผลิตภัณฑ์ 6. ปลาทูน่าบรรจุภาชนะอัดลม 7. สับปะรดกระป๋อง 8.เครื่อง
นุ่งห่ม ด้าย ผ้าผืน และผลิตภัณฑ์ สิ่งทออื่น ที่มิใช่เครื่องนุ่งห่ม 9. รถยนต์และชิ้นส่วนของรถยนต์ที่
ส่งออกไปไต้หวัน 10. เพชรที่ยังไม่ได้เจียระไน
2. สินค้ามาตรฐาน ที่กำหนดมี 12 ชนิด ได้แก่ ปอฟอก ข้าวโพด เมล็ดละหุ่ง ปุยนุ่น ไม้สักแปรรูป ข้าวฟ่าง
ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ถั่วเขียว ปลาป่น ถั่วเขียวผิวดำ แป้งมันสำปะหลัง ข้าวหอมมะลิไทย
การส่งออกสินค้าในกลุ่มนี้ ผู้ส่งออกจะต้องจดทะเบียนเป็นผู้ทำการค้าขาออก ซึ่งสินค้ามาตรฐานและต้อง
ได้รับใบรับรองมาตรฐานสินค้าจาก
- สำนักงานมาตรฐานสินค้า
- สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
เพื่อนำไปแสดงต่อกรมศุลกากร จึงจะได้รับการตรวจปล่อยสินค้าออกไปได้
กระทรวงสาธารณสุข ควบคุมการนำเข้า นำออก โดยมีพระราชบัญญัติ อาหาร ยา เครื่องมือแพทย์
เครื่องสำอาง วัตถุอันตราย วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ป้องกันการใช้สารระเหย ยาเสพติดให้โทษ
พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2525เชื้อโรคในคนและสัตว์ เชื้อโรคที่สามารถนำมาผลิต เป็นอาวุธชีวภาพได้
กระทรวงอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 สารเคมีที่เป็นพิษ
สารตั้งต้น
กระทรวงกลาโหม พรบ. ควบคุมการส่งออกไปนอก ราชอาณาจักร ซึ่งอาวุธยุทธภัณฑ์และสิ่งที่ใช้ใน
การสงคราม พ.ศ. 2495 อาวุธ เครื่องอุปกรณ์ของอาวุธ เครื่องยิงหรือฉายพลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และเครื่องมือเครื่องใช้ที่อาจนำไปใช้ในการรบหรือการสงครามได้
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวิชาการเกษตร หรือกรมประมง ควบคุมการนำเข้า นำออก นำผ่านราชอาณาจักร
ซึ่งสัตว์อันได้แก่ กบ กุ้ง จระเข้ เต่า ตะพาบน้ำ ปลา ปู และหอย รวมถึงซากสัตว์ดังกล่าว กรมประมงเป็นผู้ออกใบอนุญาต

กรมศุลกากรมีหน้าที่ป้องกันการนำเข้า หรือส่งออก หรือส่งผ่านสินค้าต้องห้าม ส่วนสินค้าต้องกำกัด กรมศุลกากรมีหน้าที่ต้องตรวจสอบว่า การนำเข้า หรือส่งออก หรือส่งผ่านแดนได้รับอนุญาตและปฏิบัติตาม
กฎหมายที่บัญญัติไว้ครบถ้วนหรือไม่ สำหรับบัญชีรายชื่อสินค้าต้องห้ามต้องกำกัด สามารถตรวจสอบได้จาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกใบอนุญาตนำเข้า เช่น กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุสาหกรรม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตร เป็นต้น
                                                                                   

กรณีที่ท่านต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสอบถามปัญหาของการนำเข้าและส่งออกสินค้า  สามารถติดต่อสอบถาม รายละเอียดได้ที่ โทร.02-350-2512-6  ทางศูนย์บริการฯยินดีที่จะให้คำปรึกษา บริการตอบปัญหาต่างๆโดยผู้ชำนาญการ
ด้วยความเต็มใจ.

                                                                       

  HOME ABOUT US SERVICES CONTACT GALLERY SITE MAP 05-Oct-2011 9:32 AM