Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ศูนย์บริการฯจะใส่ใจในทุกรายละเอียดของการทำงาน  
 
 

 

 

 

การตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย
        การตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย (POST CLEARANCE AUDIT) 
        การทบทวนหลังการตรวจปล่อย (POST REVIEW)
        สำนักสืบสวนและปราบปราม


การตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย (POST CLEARANCE AUDIT) (2 Pages)

การตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย เป็นการตรวจสอบเอกสารในภายหลังแทนการตรวจปล่อยสินค้า
ในขณะนำเข้าหรือ
ส่งออก
 เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกทางการค้า ควบคู่กับการควบคุมทางศุลกากรโดยใช้หลักบริหาร
ความเสี่ยง (Risk Management) ซึ่งเป็นกระบวนการทางศุลกากรตามมาตรฐานสากล
ความหมายของการตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย
การตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย หมายถึง
การตรวจสอบระบบบัญชี บันทึก ระบบธุรกิจ และข้อมูลทาง
การค้าทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับศุลกากรซึ่งผู้ประกอบการหรือผู้เกี่ยวข้องครอบครองอยู่ โดยเจ้าหน้าที่ศุลกากร
จะทำการตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ณ สถานประกอบการของผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออก ตัวแทนของเรือ
ตัวแทนของบุคคลดังกล่าว หรือบุคคลซึ่งเกี่ยวข้อง โดยให้เจ้าของสถานประกอบการเป็นผู้นำเอกสารหลักฐาน
มาให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ณ สถานประกอบการนั้น
ผู้ประกอบการหรือผู้เกี่ยวข้องที่อยู่ในข่ายได้รับการตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย
1. ผู้นำของเข้า
2. ผู้ส่งของออก
3. ตัวแทนของเรือ
4. ตัวแทนของบุคคลตามข้อ (1) ถึงข้อ (3)
5. บุคคลซึ่งเกี่ยวข้องกับบุคคลตามข้อ (1) ถึงข้อ (4)
หน้าที่ของผู้ประกอบการ
ผู้ประกอบการหรือผู้เกี่ยวข้องที่อยู่ในข่ายได้รับการตรวจสอบ มีหน้าที่จับเก็บและรักษาบัญชีเอกสารหลักฐาน
และข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับการนำของเข้าและส่งของออกไว้ ณ สถานประกอบการหรือสถานที่อื่นที่อธิบดี
กำหนด เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปีนับแต่วันที่นำของเข้าหรือส่งของออก
ประเภทของเอกสารหลักฐานที่ผู้ประกอบการหรือผู้เกี่ยวข้องที่อยู่ในข่ายได้รับการตรวจสอบจะต้องจัดเก็บ
กรณีผู้นำของเข้า / ผู้ส่งของออก เช่น ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีอากร ใบอนุญาตนำเข้า – ส่งออก งบการเงิน
และเอกสารทางบัญชีทุกประเภท เอกสารการชำระเงินค่าระวาง / ค่าประกันภัย ใบตราส่งสินค้า L/C
และ / หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับ-จ่ายเงิน บัญชีราคาสินค้า (Ivoice) ใบเสนอราคาสินค้า
(Pro-forma Invoice) คำสั่ง / สัญญา / จดหมายโต้ตอบในการซื้อขายสินค้า ข้อตกลงเรื่องลิขสิทธิ์ ค่าสิทธิ (Royalty) ค่านายหน้า ข้อมูลการตรวจนับหรือลงบัญชีสินค้า รายงานการซื้อ – ขาย / การผลิต /
การคำนวณต้นทุนสินค้าและเอกสารจำเป็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนำของเข้าหรือส่งของออก
อำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ศุลกากรในการเข้าตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย
เจ้าหน้าที่ศุลกากรมีอำนาจเข้าไปในสถานประกอบการของผู้ประกอบการ ที่เกี่ยวข้องกับการนำของเข้า
หรือส่งของออกรวมทั้งนำบัญชี เอกสารหลักฐานและสิ่งของดังกล่าวไปตรวจสอบ ณ ที่ทำการศุลกากร (มาตรา 115 ทวิ แห่ง พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2469)
ขั้นตอนในการตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย
1. พนักงานเจ้าหน้าที่จะมีหนังสือแจ้งวัน เวลา และสถานที่ที่จะทำการตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย ณ
สถานประกอบการให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วัน หรือไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าก็ได้
2. ในการเข้าตรวจสอบ ประกอบด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่อย่างน้อย 3 คน และต้องแสดงบัตรประจำตัว
ข้าราชการพร้อมหนังสือนำตัวซึ่งประกอบด้วยต้นฉบับและสำเนาคู่ฉบับ
3. พนักงานเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน 10 วันทำการ อาจขอขยายเวลาต่อได้   
อีกครั้งละไม่เกิน 10 วันทำการ ทั้งนี้จะขยายเวลาได้ไม่เกิน 3 ครั้ง
4. เมื่อตรวจสอบเอกสารเสร็จสิ้นแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่จะมีหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบให้ทราบและ
ดำเนินการ ดังนี้
                                             
                                                                                                                                     Page 2


กรณีที่ท่านต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสอบถามปัญหาของการนำเข้าและส่งออกสินค้า  สามารถติดต่อสอบถาม
รายละเอียดได้ที่ โทร.02-350-2512-6  ทางศูนย์บริการยินดีที่จะให้คำปรึกษา บริการตอบปัญหาต่างๆโดยผู้ชำนาญการ
ด้วยความเต็มใจ.


                                                                                                                           

  HOME ABOUT US SERVICES CONTACT GALLERY SITE MAP 05-Oct-2011 9:32 AM