Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ศูนย์บริการฯจะใส่ใจในทุกรายละเอียดของการทำงาน  
 
 
 

 

 

การประกันภัยการขนส่งภายในประเทศ
    


การประกันภัยการขนส่งภายในประเทศ (Inland Transit Insurance) (2 Pages)

การประกันภัยการขนส่งสินค้าในประเทศ หมายถึง การที่ผู้รับประกันภัยตกลงจะชดใช้ความเสียหาย หรือ
การสูญเสียของทรัพย์สินที่รับประกันภัยไว้ โดยที่ความเสียหายหรือการสูญเสียนั้นเกิดจากภัยที่ได้รับเสี่ยง
ภัยในระหว่างการขนส่งทรัพย์สินนั้น
ขอบเขตการขนส่ง
จุดแบ่งของการประกันภัยการขนส่งทางทะเล และการขนส่งภายในประเทศ อยู่ที่ขอบเขตของการขนส่ง
การขนส่งทรัพย์สินภายในประเทศจะต้องมีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดการขนส่งอยู่ภายในประเทศไทยซึ่ง
รวมถึงน่านน้ำไทยด้วย เช่น การขนส่งทรัพย์สินจากกรุงเทพฯ ไปยังจังหวัดนราธิวาส หรือจากเกาะสีชัง
ไปยังเกาะสมุย เป็นต้น แต่ถ้าเป็นการขนส่งที่ข้ามประเทศแล้ว ก็ต้องถือว่าเป็นการขนส่งระหว่างประเทศ
เช่น การขนสินค้าจากสถานีรถไฟหัวลำโพง ไปยังประเทศมาเลเซีย
ใบคำขอเอาประกันภัย
หลักสำคัญของใบคำขอเอาประกันภัย คือผู้เอาประกันภัยจะต้องเปิดเผยข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่
เกี่ยวกับ การเสี่ยงภัยทั้งหมด
ข้อความที่สำคัญในใบคำขอเอาประกันภัยการขนส่งสินค้าภายในประเทศ มีดังนี้
- ชื่อหรือยี่ห้อของผู้เอาประกันภัย
- รายละเอียดของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย เช่น จำนวน ชนิด การบรรจุหีบห่อ
- ชนิดของยานพาหนะที่ใช้ขนส่ง พร้อมชื่อ หรือทะเบียนยานพาหนะนั้น
- จำนวนเงินเอาประกันภัย
- ชื่อของเจ้าของยานพาหนะ หรือผู้ขนส่ง
- ระยะเวลาคุ้มครอง
- จุดเริ่มต้นการคุ้มครองอยู่ ณ ที่ใด สิ้นสุดการคุ้มครอง ณ ที่ใด
- ประเภทของภัยที่ต้องการให้คุ้มครอง
- วันที่ขอทำสัญญาประกันภัย
- ช่องลงลายมือชื่อของผู้เอาประกันภัย
กรมธรรม์ ประกันภัยการขนส่งภายในประเทศ เป็นหนังสือหลักฐานของการทำสัญญาประกันภัยการขนส่ง
ภายในประเทศ
ภัยที่คุ้มครอง และภัยที่ยกเว้น
ภัยที่คุ้มครอง
ภัยที่คุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัยการขนส่งภายในประเทศ ได้กำหนดไว้ในหมวด 1 สัญญาความ
คุ้มครองในหมวดนี้ได้แบ่งประเภทภัยที่ได้รับความคุ้มครองไว้ 6 ประเภทด้วยกัน โดยผู้เอาประกันภัย
จะต้องเลือกความคุ้มครองข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น โดยมีรายละเอียดของภัยที่คุ้มครองดังนี้
1. คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายโดยสิ้นเชิง ของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย โดยมีสาเหตุที่
เกิดขึ้นโดยตรงจากยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่ง ได้เกิดความสูญเสียหรือความเสียหาย โดยสิ้นเชิง
จาก อัคคีภัย การระเบิด ยานพาหนะ นั้นชนกับยานพาหนะชนิดใดชนิดหนึ่ง หรือชนกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ภายนอกยานพาหนะนั้น (ซึ่งมิใช่ถนน ทางเท้า หลุมบนถนนอากาศ น้ำ) เรือจม เรือเกยตื้น เครื่องบินตก
รถหรือรถไฟคว่ำตกสะพาน ตกราง หรือสะพานขาด
2. คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายโดยสิ้นเชิง ของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย โดยมีสาเหตุที่
เกิดขึ้นโดยตรงจากยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งนั้นประสบภัยโดยตรงจาก อัคคีภัย การระเบิด ยานพาหนะ
นั้นชนกับยานพาหนะชนิดใดชนิดหนึ่ง หรือชนกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ภายนอกยานพาหนะนั้น (ซึ่งมิใช่ถนน ทางเท้า หลุมบนถนนอากาศ น้ำ) เรือจม เรือเกยตื้น เครื่องบินตก รถหรือรถไฟคว่ำตกสะพาน ตกราง หรือสะพานขาด
3. คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายโดยสิ้นเชิงหรือบางส่วน ของ ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย โดย
มีสาเหตุที่เกิดขึ้นโดยตรงจาก ยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งนั้นประสบภัยโดยตรงจาก อัคคีภัย การระเบิด
ยานพาหนะ นั้นชนกับยานพาหนะชนิดใดชนิดหนึ่ง หรือชนกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งภายนอกยานพาหนะนั้น (ซึ่งมิใช่ถนน ทางเท้า หลุมบนถนนอากาศ น้ำ) เรือจม เรือเกยตื้น เครื่องบินตก รถหรือรถไฟคว่ำตกสะพาน ตกราง หรือสะพานขาด

                                                                                                          Page 2
ี้
กรณีที่ท่านต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสอบถามปัญหาของการนำเข้าและส่งออกสินค้า  สามารถติดต่อสอบถาม
รายละเอียดได้ที่ โทร.02-350-2512-6  ทางศูนย์บริการฯยินดีที่จะให้คำปรึกษา บริการตอบปัญหาต่างๆโดยผู้ชำนาญการ
ด้วยความเต็มใจ.

                                                                               

  HOME ABOUT US SERVICES CONTACT GALLERY SITE MAP 05-Oct-2011 9:32 AM